Coaching

Outplacement & Ledercoaching

Outplacement/coaching

Tilbage til dig selv eller sporskifte nu?

 

Individuelt coachingforløb til ledige eller for dig der vil skifte retning……

Coaching er en procesorienteret tilgang, som har til formål at give dig ny indsigt i dit liv.

Målet med coachingtimerne er, at du får et frirum til refleksion, får en fornyet bevidsthed omkring dine styrker og ressourcer, og at du får formuleret en plan henimod dit næste skridt.

Coaching kan bruges, hvis du:

   • er blevet opsagt og vil gerne tænke nye veje og muligheder
   • er blevet opsagt og har brug for nye øjne på CV og ansøgninger
   • har brug for en afklaring af både store og små problemstilinger i hverdagen
   • er gået i stå eller står i stampe og gerne vil have et puf til at komme videre
   • har nogle drømme du gerne vil realisere – eller vil du?
   • skal træffe nogle store beslutninger og er i tvivl om, hvad der er det rigtige

Kort sagt er coaching en rigtigt god form til retningsskift, indsigt, AHA-oplevelser eller meget konkrete resultater i form af opdaterede og målrettede CV’er og ansøgninger……!

 

MBTI profilanalysen

Ved behov bruger vi det psykologiske analyseredskab MBTI – Myers Briggs Type Indikator, som viser dine stærke sider og udviklingspotentialer.

   • MBTI øger kendskabet til egne og andres handlemønstre
   • MBTI øger forståelsen og accepten af samme
   • MBTI kan angive en retning indenfor fremtidigt jobindhold
   • MBTI danner en god og effektiv ramme for videre udvikling

Til MBTI profilanalysen hører en ni siders skriftlig tilbagemelding med personlig MBTI typebeskrivelse samt baggrundsmateriale.

 

Ledercoaching

– Vejen til succesfuld ledelse

 

Individuelt coachingforløb for afdelingsledere, teamledere og projektledere. 

Coaching er en processorienteret tilgang, som har til formål at give dig ny indsigt i dit liv.

Målet med coaching er, at du får et frirum til refleksion, får en fornyet bevidsthed omkring dine styrker og ressourcer, og at du får formuleret en plan henimod dit næste skridt.

Som leder er det vigtigt at kunne fremstå klart og tydeligt. Der skal være en overensstemmelse mellem værdier og adfærd – og det skal kunne ses, at lederen selv går vejen klart og tydeligt. En leder skal kunne ”Walk the talk” og være klar på sin lederrolle.

Klarhed giver autencitet og troværdighed. Samt helhed, retning og medarbejdersamspil.

Vejen henimod autentisk ledelse kan synes lang, og der kan være mange forhindringer. En af de største forhindringer er uvidenhed om egne ressourcer, værdier, mål og formål.

Derfor lægger vi vægt på, at lederne får en række velafprøvede redskaber, der øger bevidsthed om egne unikke ressourcer og derved kan beskrive egen ”leder-varedeklaration”, som understøtter og viser vejen mod den hele autentiske ledelsesstil.

Vi kommer til at arbejde grundigt med:

  • Typebestemte handlemønstre og lederpotentialer via MBTI profilanalyse
  • Ledelsesleverancen – hvad består ledelse af?
  • Lederværdier – egne værdier sat i forhold til den omgivende organisation samt i forhold til adfærd i praksis
  • Lederrollen – organisations krav til lederrollen, dine krav til lederrollen
  • Medarbejdersamspil – kommunikation, empati, klarhed og retning
  • Kommunikationsstil, feedbackstil og motivationsfaktorer – egne og andres
  • Overordnet formål/mission som leder
  • Strategiplan og next step

 

 

Outplacement & Leadership coaching

 

Outplacement

Back to yourself or time for a change?

 

Individual coaching sessions for unemployed or career changers……..

Coaching is a process oriented approach which aims at giving you a new insight in your life.

The aim of the coaching is to offer you free space for reflection, to give you a new consciousness about your strengths and resources, and to formulate a plan for you towards your next step.

Coaching can be used, if you:

   • have been dismissed and would like to think in new directions and possibilities
   • have been dismissed and need a new eye on your CV and applications
   • need a new clarification of big as well as small problems in everyday life  have come to a stop or stagnated and would like to have a push to move on have some dreams you would like to realise – or would you?
   • are to make some big decisions and are in doubt about what is the right thing

The MBTI profile analysis

When necessary, we use the psychological tool MBTI – Myers Briggs Type Indicator – which shows your strong sides and development potentials. MBTI increases the knowledge of your own and other people’s action patterns. MBTI increases the understanding and acceptance of the above MBTI can indicate a direction in relation to a future job content MBTI creates a good and efficient frame for further development

The MBTI profile analysis includes a written feedback of nine pages with a personal MBTI type description as well as background material.

 

Leadership coaching

– The road to successful leadership

 

Individual coaching sessions for department managers, team leaders and project managers.

Coaching is a process oriented approach which aims at giving you a new insight in your life.

The aim of the coaching lessons is to offer you free space for reflection, to give you a new consciousness about your strengths and resources, and to formulate a plan for you towards your next step.

As a leader, it is important to be able to have a clear and distinct appearance. Values and behaviour should be in accordance – and it must be evident that the leader is showing the way clearly and distinctly. A leader must be able to “walk the talk” and be determined with his or her role as a leader.

Clarity gives you authenticity and credibility. As well as unity, direction and employees interaction.

The road towards authentic leadership may seem long, and there may be many obstacles. One of the biggest obstacles is unawareness of own resources, values, objectives and purposes.

We therefore attach great importance to supplying the leaders with a number of well-proven tools to increase consciousness about their own unique resources so they are able to describe their own “leader informative label” which supports them and shows the way towards the overall authentic leadership style.

We will be working thoroughly with:

   • Type-classified acting patterns and leadership potentials by means of the MBTI profile analysis
   • Leadership values – own values seen in relation to the surrounding organisation and to behaviour in practise.
   • The leader role – organisational demands to the leader role, your demands to the leader role.
   • Employee interaction – communication, empathy, clarity and direction
   • Communication style, feedback style and motivation factors – own and others
   • Overall purpose/mission as a leader
   • Strategy plan and next step

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com