Leadership development

Den autentiske leder – rodfæstet under pres

[Autentisk: Ægte, troværdig og gyldig]

Som leder er det vigtigt at kunne fremstå klart og tydeligt. Der skal være en overensstemmelse mellem værdier og adfærd – og det skal kunne ses, at lederen selv går vejen klart og tydeligt. En leder skal kunne ”Walk the talk” og være klar på sin lederrolle.

Klarhed giver autencitet og troværdighed. Samt helhed, retning og medarbejdersamspil.

Vejen henimod autentisk ledelse kan synes lang, og der kan være mange forhindringer. En af de største forhindringer er uvidenhed om egne ressourcer, værdier, mål og formål.

Derfor lægger vi vægt på, at lederne får en række velafprøvede redskaber, der øger bevidsthed om egne unikke ressourcer og derved kan beskrive egen ”leder-varedeklaration”, som understøtter og viser vejen mod den helt autentiske ledelsesstil.

Vi kommer til at arbejde grundigt med:

 • Typebestemte handlemønstre og lederpotentialer via MBTI profilanalyse
 • Hverdagsledelse og Ledelsesleverancen med fokus på de syv konkrete ansvarsområder fra Direct Leadership™: Strategiformidling, Organisationsudvikling, Videnledelse, Karriereudvikling, Teamudvikling, Beslutningsformidling samt Præstationsformidling.
 • Lederværdier – egne værdier sat i forhold til den omgivende organisation samt i forhold til adfærd i praksis
 • Lederrollen – organisations krav til lederrollen, dine krav til lederrollen
 • Medarbejdersamspil – kommunikation, empati, klarhed og retning
 • Kommunikationsstil, feedbackstil og motivationsfaktorer – egne og andres
 • Overordnet formål/mission som leder
 • Strategiplan og next step
 

”Virksomheden har nu fået ledere der tænker innovation ind i hverdagen, ledere der bliver taget alvorligt og som har gennemslagskraft, samt ledere der har fået et solidt fundament…” 

Cathrine B. Anthon, teamleder Rødovre Kommune

Udtalelse fra leder på ”Den autentiske leder – rodfæstet under pres”

 

Tid og ramme

Tilrettelægges efter aftale.

Forslag:

 • Undervisning 2 x 3 dage,
 • 1,5 times individuel coaching pr. deltager,
 • Afsluttende opgave med bedømmelse (bestået/ikke bestået med personlig udtalelse)
 • Opfølgningsdag

God ledelse er en forudsætning for at skabe og tiltrække dygtige og motiverede medarbejdere, spændende arbejdsopgaver, udvikling og succes med virksomhedens forretningsmæssige mål.

 

 

LEADERSHIP DEVELOPMENT –
Supplementary education within the company

The authentic leader – rooted under pressure

Authentic: Genuine, trustworthy and available

As a leader, it is important to be able to have a clear and distinct appearance. Values and behaviour should be in accordance – and it must be evident that the leader is showing the way clearly and distinctly. A leader must be able to “walk the talk” and be determined with his or her role as a leader.

Clarity gives you authenticity and credibility. As well as unity, direction and employees interaction.

The road towards authentic leadership may seem long, and there may be many obstacles. One of the biggest obstacles is unawareness of own resources, values, objectives and purposes.

We therefore attach great importance to supplying the leaders with a number of well-proven tools to increase consciousness about their own unique resources so they are able to describe their own “leader informative label” which supports them and shows the way towards the overall authentic leadership style.

We will be working thoroughly with:

 • Type-classified acting patterns and leadership potentials via the MBTI profile analysis
 • Everyday leadership – Focus on the seven roles in Direct Leadership™: Strategy Deployer, Organisation Developer, Knowledge Manager, Team Builder, Career Developer, Decision Enabler and the Performance Generator.
 • Leadership values – own values in relation to the surrounding organisation and to behaviour in practise.
 • The leader role – organisational demands to the leader role, your demands to the leader role.
 • Employee interaction – communication, empathy, clarity and direction
 • Communication style, feedback style and motivation factors – own and others
 • Overall purpose/mission as a leader
 • Strategy plan and next step
 

“The company has now got some leaders who think innovation into the everyday life, leaders who are taken seriously and have an impact, as well as leaders who have got a solid foundation …”

 

Cathrine B. Anton, team leader, Rødovre Municipality

Statement from leader on “The authentic leader – rooted under pressure”

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com