EnneagrammetThe Enneagram

Enneagrammets baggrund

Ordet Enneagram kommer fra græsk, hvor ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er altså en model bestående af ni punkter, tegnet i en cirkel. Et punkt for hver Enneagramtype.

Man mener at modellen er et udtræk fra flere af verdens store filosofiske retninger: Tibetansk mystik, kristendommen, den jødiske kabbalistiske tænkning og fra middelalderens islamiske filosoffer – sufierne.

Læren om Enneagrammet var hemmelig i mange år indtil den russiske filosof og lærer Gurdjieff bragte det til vesten. I 1920’erne grundlagde han sit institut for ”Menneskers harmoniske udvikling” i Frankrig. 

I 1970’erne grundlagde Oscar Ichazo kurser i Arica i Chile hvor han bl.a. underviste i Enneagrammet. Dette var den første offentligt tilgængelige undervisning i Enneagrammet. 

Hvad er Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel dybtgående beskrivelse af 9 personlighedstyper. Det kortlægger menneskers dybtliggende motiver til deres handlinger. Det hjælper os med at forstå vores egne og andres personlighedsmønstre og kan derved hjælpe os til at forstå os selv og vores omgivelser bedre.

Samtidigt beskriver Enneagrammet, hvordan vi kan komme videre, og hvordan vi kan slippe vores mønstre for derigennem at få kontakt til vores inderste kerne.

Enneagrammet viser først og fremmest sin værdi som et formidabelt værktøj til personlig udvikling, menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde. 

Enneagrammet – et værktøj til udvikling 

 ·         Forståelse af egne mønstre. Er der nogen mønstre der gentager sig i en uendelighed?

 ·         Angiver udviklingsmuligheder. Når jeg har genkendt og erkendt mine eventuelt uhensigtsmæssige mønstre.

 ·         Giver en dybere forståelse af egen drivkraft – hvad er det egentlig der motiverer/driver mig? 


Et samtale- og undervisningsredskab: Med kendskab til sit eget og andres kommunikationsmønstre er Enneagrammet et redskab til at optimere sin kommunikation, samtale og undervisning.

Selvindsigt og personlig udvikling: Man lærer sin persontype at kende og får redskaber til at forstå egne foretrukne handlemønstre, muligheder og potentialer. Og får mulighed for at opbygge og udvikle kompetencer inden for egne svage og mindre udviklede sider.

Opmærksomhed på forskelligheder: Enneagrammet sætter konkrete ord på menneskers forskelligheder og giver redskaber til at værdsætte og bruge dem. Og giver en brugbar opmærksomhed på forskellige profilers ressourcer og styrker.

Forståelse og tolerance: Enneagrammet giver et kendskab til og en forståelse af andres handlemønstre – at andre er ”skruet anderledes sammen” end en selv og derfor selvfølgelig handler, fungerer og reagerer på en anden måde.

Adfærdsændring: Enneagrammet giver mulighed for at justere egen adfærd udfra kendskab til egen og andres type for at højne forståelsen og kommunikationen. Dog kan man jo kun justere på egen adfærd J. 

Aktiviteter og arbejde: Med kendskab til egen typeprofil er det oplagt at overveje, om man bruger sine kompetencer og energi på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til valg af arbejde og arbejdsopgaver, og om man kan øge den personlige effektivitet ved at ændre nogle arbejdsforhold. 

Samspil i grupper: Enneagrammet kan give et billede af et team. Hvilke særlige kompetencer har teamet og hvad er teamets svaghed? Hvilke roller indtager de forskellige medlemmer af teamet? Bruger teamet sine medlemmer konstruktivt? 

Organisationstyper: En virksomhed eller dele deraf kan beskrives udfra en Enneagram profil. Derved får man et billede af virksomheden i forhold til organisering, fokus, produktion, fornyelse, fleksibilitet og relationer. 

 

The background of the Enneagram

The word Enneagram comes from Greek where the word ennea means nine and gramme means model. Thus, the Enneagram is a model consisting of nine points, drawn in a circel. One point for each Enneagram type.

It is thought that the model is an extract of the world’s big philosofical directions: Tibetan mysticism, christianity, the Jewish Kabbalistic thinking and of the Islamic philosophers of the Middle Age – the sufis.

Learning about the Enneagram was secret for many years until the Russian philosopher and teacher Gurdjieff brought it to the Western World. In the 1920’s, he founded his institute for the “Harmonious Development of Man” in France.

In the 1970’s, Oscar Ichazo founded courses in Arica in Chile where he among other things gave lessons in the Enneagram. This was the first accessible training in the Enneagram to the public.  

What is the Enneagram

The Enneagram is a several hundred years old description of 9 personality types.  It analyses the deep motives of human beings for their actions. It helps us understand our own and other people’s personality patterns and in this way helps us having a better understanding of ourselves and our surroundings.

At the same time, the Enneagram describes how we can move on and how we can let go of our patterns in order to get in contact with the inner core of our being. 

First and foremost, the Enneagram shows its value as an outstanding tool for personal development, understanding of human beings, communication and cooperation.

The Enneagram – a tool for development

·         Understanding our own patterns. Are there any patterns which repeat themselves indefinitely? 

·         Indicates other possibilities of development. When I have recognized and realised my own inappropriate patterns. 

·         Gives a deeper understanding of your own drive – what is really motivating/driving me?

A conversation- and training tool: Having a knowledge of your own and other people’s communication patterns, the Enneagram is a tool for optimizing your communication, conversation and training.

Self-insight and personal development: You get to know your own personal type and get tools to understand other people’s preferred action patterns, possibilities and potentials. And you get the possibility of building and developing competences within the area of your own weak and less developed sides.

Focus on diversities: The Enneagram puts the diversities of human beings into words and offers tools to appreciate and use them. And it provides a useful attention to the resources and strengths of different profiles.

Understanding and tolerance: The Enneagram gives you a knowledge and understanding of other people’s action patterns – that other people are “differently structured” than yourself and of course therefore act, function and react in a different way.

Change of behaviour: The Enneagram gives you a possibility of adjusting your own behaviour based on the knowledge of your own and other people’e types in order to improve the understanding and communication. Of course, you can only adjust your own behaviour, though J.

Activities and work: Knowing your own type of profile, it is natural to consider whether you use your competences and energy in the most appropriate way in relation to choice of work and working tasks, and whether you can increase your personal efficiency by changing some working conditions.

Interaction in teams: The Enneagram can give you a picture of a team. Which special competences does the team have, and what is the weakness of the team? Which roles do the different members of the team occupy? Does the team use its members constructively?

Organisation types: A company or parts of it can be described by using the Enneagram profile. In this way, you get a picture of the company in relation to organisation, focus, production, renewal, flexibility and relations.

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com