MBTIMBTI

Baggrund for MBTI

MBTI betyder Myers-Briggs Type Indikator.

MBTI er et psykologisk analyseværktøj, som er udarbejdet af Catharina Cook Myers og Isabel Briggs Myers på baggrund af Jungs teorier om psykologiske typer. Analyseværktøjet er udviklet og afprøvet gennem en årrække og er nu et vidt udbredt værktøj til både individuel karriereplanlægning, personlig udvikling, lederudvikling og teamudvikling.

Brug af MBTI i Danmarks kræver autorisation fra OPP, som ejer alle rettigheder til MBTI i Danmark.

Forskelligheder som en ressource?

Mennesker er grundlæggende forskellige. Disse forskelle er vigtige at forstå, når mennesker skal arbejde sammen og deres ressourcer udnyttes bedst muligt. MBTI  beskriver sådanne grundlæggende forskelle og fokuserer på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves som et aktiv, der individuelt og i grupper kan anvendes konstruktivt.

MBTI giver en effektiv baggrund for at undersøge den enkeltes kommunikationsstil og lederstil, og hvordan den enkelte griber planlægning og problemløsninger an. MBTI kan også vise, hvilke opgaver en medarbejder eller leder foretrækker at arbejde med, hvilken støtte den enkelte behøver fra andre, og hvilke forventninger den enkelte har til egen og andres præstationer.

I samspillet mellem ligestillede eller mellem medarbejder og leder er MBTI et godt redskab til at forbedre kommunikationen, løse konflikter, udvikle tolerancer og til at lære at påskønne og bruge hinandens arbejdsstil. MBTI typebeskrivelserne hjælper folk til at forstå, hvorledes forskelle, som tidligere syntes irriterende og besværlige, kan udnyttes konstruktivt og blive en kilde til et styrket samarbejde.

Et arbejdsteam har, med MBTI som redskab, et godt udgangspunkt for at udvikle et effektivt samarbejde og til at få konstrueret samarbejdet således, at teamet kan drage fordel af gruppens stærke sider, undgå potentielle svagheder og maksimere det enkelte teammedlems bidrag. Brugen af MBTI vil også støtte medlemmernes individuelle udvikling, idet man lærer af hinandens færdigheder. Yderligere kan MBTI bruges til at sikre hensigtsmæssig forskellighed og ensartethed i sammensætningen af teams og til udvælgelse af personer til særlige opgaver. 

MBTI – et værktøj til udvikling 

Et samtale- og undervisningsredskab: Med kendskab til sit eget og andres kommunikationsmønster er MBTI et redskab til at optimere egen kommunikation, samtale og undervisning. 

Selvindsigt og personlig udvikling: Man lærer sin persontype at kende og får redskaber til at forstå egne foretrukne handlemønstre, muligheder og potentialer. Og får mulighed for at opbygge og udvikle kompetencer inden for egne svage og mindre udviklede sider. 

Opmærksomhed på forskelligheder: MBTI sætter konkrete ord på menneskers forskelligheder og giver redskaber til at værdsætte og bruge dem. Og giver en brugbar opmærksomhed på forskellige profilers ressourcer og styrker. 

Forståelse og tolerance: MBTI giver et kendskab til og en forståelse for andres handlemønstre – at andre er ”skruet anderledes sammen” end en selv og derfor selvfølgelig handler, fungerer og reagerer på en anden måde. 

Adfærdsændring: MBTI giver mulighed for at justere egen adfærd udfra kendskab til egen og andres type for at øge forståelsen og kommunikationen. Dog kan man jo kun justere på egen adfærd J.  

Aktiviteter og arbejde: Med kendskab til egen typeprofil er det oplagt at overveje, om man bruger sine præferencer, kompetencer og energi på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til valg af arbejde og arbejdsopgaver, og om man kan øge den personlige effektivitet ved at ændre nogle arbejdsforhold. 

Samspil i grupper: MBTI kan give et billede af et team. Hvad er teamets typekode, hvilke særlige kompetencer har teamet og hvad er teamets svaghed? Hvilke roller indtager de forskellige medlemmer af teamet? Bruger teamet medlemmerne konstruktivt? 

Organisationstyper: En virksomhed eller dele deraf kan beskrives udfra MBTI typeprofil. Derved får man et billede af virksomheden i forhold til organisering, fokus på indre eller ydre verden, produktion, fornyelse, fleksibilitet og relationer. 

 

Background of MBTI

MBTI means Myers-Briggs Type Indicator

MBTI is a psychological analysing tool which has been worked out by Catharina Cook Myers and Isabel Briggs Myers on the basis of Jung’s therories of psychological types. The analysing tool has been developed and tested over a number of years, and is now a widely used tool for both individual career planning, personal development, leadership development and team development.

The use of MBTI in Denmark requires an authorization from OPP which owns all rights to MBTI in Denmark.

Differences as a resource?

Human beings are basically different. These differences are important to understand when people are to work together and their resources must be exploited the best way possible. MBTI describes such basic differences and focuses on how the differences of human beings can be experienced as an asset which can be used constructively on an individual basis and in teams.

MBTI creates an efficient background for investigating the communication and leadership style of the single individual, and how each person deals with planning and problem solutions. MBTI can also show which tasks an employee or a leader prefers to work with, which kind of support he or she needs from others, and which expectations each individual has in connection with own and other people’s performances.

In the interaction between equal persons or an employee and a leader, MBTI is a good tool for improving communication, solving conflicts, developing tolerances and learning to appreciate and make use of the working style of other people. The MBTI type descriptions help people to understand how differences, which earlier appeared irritating and difficult, can be exploited as constructive and be a source of a strengthened cooperation.

A working team has, when using MBTI as a tool, a good starting point for developing an efficient cooperation and having the cooperation constructed in a way for the team to be able to take advantage of the strengths of the team, to avoid potential weaknesses, and to maximise the contribution of the individual team members. The use of MBTI will also support the individual development of the team members, as you learn from each other’s skills. Further, MBTI can be used to secure an appropriate diversity and uniformity in the composition of teams and in the selection of persons for special tasks. 

MBTI – a tool for development

A conversation- and training tool: Having a knowledge of your own and other people’s communication pattern, MBTI is a tool for optimising your own communication, conversation and training.

Self-insight and personal development: You get to know your own personal type and get tools to understand other people’s preferred action patterns, possibilities and potentials. And you get the possibility of building and developing competences within the area of your own weak and less developed sides.

Focus on diversities: MBTI puts the diversities of human beings into words and offers tools to appreciate and make use of them.  And it provides a useful attention to the resources and strengths of different profiles.

Understanding and tolerance: MBTI gives you knowledge and understanding of other people’s action patterns – that other people are “differently structured” than yourself and of course therefore act, function and react in different ways.

Change of behaviour: MBTI gives you a possibility of adjusting your own behaviour based on the knowledge of your own and other people’s types in order to increase the understanding and communication.  Of course you can only adjust your own behaviour, though J.

Activities and work: Knowing your own type of profile, it is natural to consider whether you use your preferences, competences and energy in the most appropriate way in relation to choice of work and working tasks, and whether you can increase your personal efficiency by changing some working conditions.

Interaction in teams: MBTI can offer you a picture of a team. What is the type code of the team, which special competences does the team have and what is the weakness of the team? Which roles do the different members of the team occupy? Does the team use its members constructively?

Organisation types: A company or parts of it can be described by using the MBTI type of profile. In this way, you get a picture of the company in relation to organisation, focus on the internal or external world, production, renewal, flexibility and relations.

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com